A www.faallomanygazdalkodas.hu WEBOLDAL ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

www.faallomanygazdalkodas.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője maximálisan szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat


A személyes adatok kezelésével és védelmével összefüggő elvek és gyakorlati megvalósulás összefoglalója a www.faallomanygazdalkodas.hu adatvédelmi szabályzata.   


AZ ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja. 


A személyes adatok kezelésének jogi vonatkozásai: 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.): a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1995. évi CXIX. törvény: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 2001. évi CVIII. törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2008. évi XLVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól az adatvédelmi biztos tevékenysége, ajánlásai során kialakult adatvédelmi gyakorlat figyelembevétele.   

Az adatkezelés jogalapja hírlevélfeliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a weboldalon a „hírlevél feliratkozásban” jóváhagyott erre vonatkozó tájékoztató szöveg elfogadásával, és az adatok -emailben való megküldésével ad.

Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki hírlevelet szeretne kapni és regisztrál, hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

Név (cég/szervezet esetén a pontos megnevezés)

e-mail cím


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Egyértelmű beazonosítás és egymástól történő megkülönböztetés, kapcsolatfelvétel elektronikus hírlevelek küldése céljából, melyben tájékoztatást nyújtunk az aktuális információkról, hírekről.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Adatkezelő a jogszerűen tudomására hozott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.   

A SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSÁVAL, TÖRLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN: Az érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat). Az érintett kérheti személyes adatai törlését. A személyes adatok törlését vagy módosítását a hírlevélben és a Weboldalon található elérhetőségeken, hivatkozásokon lehet kérni, kezdeményezni. Az Adatkezelő az érintett által kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről emailben értesíti az érintettet.   


ADATBIZTONSÁG: Az Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.   


AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA: Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatra. A Weboldal használatával a jelen szabályzatban ismertetett feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására. A Weboldalt használó az aktuális adatvédelmi szabályzatról ezen az oldalon tájékozódhat. A módosítás hatályba lépését követően a Weboldal használatával a Weboldalt használó elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 

Az adatvédelmi szabályzat 2019. november 1-jén lépett hatályba. 

Az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően a Dendrocomplex Kft., a továbbiakban, mint adatkezelő: 


1. A hozzáférés joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

2. A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 


 

Dendrocomplex Kft.

2019.11.01